Volebný poriadok organizačných zložiek SRZ Tu na stiahnutie

Návrh kandidátov do výboru obvodnej organizácie sa predkladá mestskému výboru najneskôr 10 dní pred konaním členskej schôdze obvodnej organizácie.

ObO 1 Martin          do 27. januára 2022           ČS sa koná 05.02.2022

ObO 2 Vrútky          do 3. februára 2022            ČS sa koná 12.02. 2022

ObO 3 Príbovce      do 10. februára 2022         ČS sa koná 19. 02. 2022

ObO 4 Turany         do 17. februára 2022          ČS sa koná 26. 02. 2022

ObO 5 Sučany        do 24. februára 2022           ČS sa koná 05. 03. 2022


Návrh kandidátov do výboru MsO SRZ Martin
sa predkladá mestskému výboru najneskôr 10 dní pred konaním mestskej konferencie; do 17. marca 2022.  Mestská konferencia sa koná 26. 03. 2022

Kandidát do výboru MsO SRZ Martin musí byť zároveň riadne zvoleným delegátom na členskej schôdzi obvodnej organizácie ktorej je členom.

Návrh na kandidáta možno podať osobne na výbore OZ SRZ alebo prostredníctvom poštovej prepravy na adresu MsO SRZ Martin, Hrdinov SNP 1739/42, 036 01 Martin) alebo elektronicky na adresu V prípade poštovej prepravy sa za termín doručenia považuje deň prevzatia alebo uloženia na pošte. Výbor OZ SRZ na oneskorené doručené návrhy neprihliada.

NÁVRH NA KANDITÁTA DO ORGÁNU ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY SRZ

POTVRDENIE O PRIJATÍ NÁVRHU NA KANDIDÁTA