Sekcia brigádnickej činnosti

vedúci sekcie Ing. Andrej Revák 0911 101 736
člen sekcie za ObO 1 Martin Ing. Ján Gulas 0907 726889
  Ing. Matúš Nechuta 0907 460018
    Ivan Nahálka 0905 440643
člen sekcie za ObO 2 Vrútky   Adam Bali 0904 676337 
  Mgr. Daniel Hrk 0903 862 278
člen sekcie za ObO 3 Príbovce   Peter Špalek 0944 199 169 
    Ján Kašuba  0903 276 557
    Ivan Ďanovský  0905 448 541
člen sekcie za ObO 4 Turany   Ján Holko  0904 861 042
člen sekcie za ObO 5 Sučany   Karol Vojtek  0915 800 210

 

ObO 1 Martin_Plán brigádnickej činnosti na rok 2024 - tu na stiahnutie

ObO 2 Vrútky  _Plán brigádnickej činnosti na rok 2024 - tu na stiahnutie

ObO 3 Príbovce  _Plán brigádnickej činnosti na rok 2024 -Tu na stiahnutie 

ObO 4 Turany _Plán brigádnickej činnosti na rok 2024 - tu na stiahnutie

ObO 5 Sučany _Plán brigádnickej činnosti na rok 2024 - tu na stiahnutie

Brigádnický poriadok - tu na stiahnutie

Poučenie o BOZP tlačivo - tu na stiahnutie

Správy:

Správa brigádnickej činnosti za rok 2023

Správa brigádnickej činnosti za rok 2021

Správa investičnej činnosti za rok 2021

Kritéria:

  1. Člen má možnosť za neodpracované hodiny si vopred zaplatiť finančnú čiastku a to vo výške 5 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 40 € za 8 neodpracovaných povinných brigádnických hodín. Uvedenú čiastku člen zaplatí spolu s platením členského príspevku t.j. do 31.3. bežného roku. Zaplatením bude zaevidovaný medzi členov, ktorí majú už odpracovanú povinnú brigádu pre bežný rok.
  2. Člen, ktorý napriek tomu, že mal možnosť za brigádu uhradiť finančnú čiastku a možnosť odpracovať brigádu na akciách ObO a MsO si brigádu v termíne do 31.10. bežného roku neodpracoval, týmto hrubo porušil svoju členskú povinnosť a je povinný prispieť do investičného fondu finančnou čiastkou vo výške 10 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 80 € za 8 neodpracovaných povinných hodín. Uvedenú čiastku je povinný zaplatiť do 31.3. budúceho roku spolu s členským príspevkom
  3. Odpracovanie brigádnických hodín je možné kompenzovať (nahradiť) odovzdaním obilnín (pšenice, kukurice, repky) v množstve 300 kg, alebo poukázaním 2 % dane - osobne členom odovzdané tlačivo na Daňovom úrade Martin. Kópiu dokladu o poukázaní 2 % dane člen doručí k výboru MsO SRZ Martin do 30.10. príslušného roku poštou alebo emailom.? . Hodnota 2 % dane musí byť však vo výške hodnoty za 8 hodín neodpracovaných brigád - minimálne 60 €. Tlačivo je zverejnené na stránke www.srzmt.sk v časti 2%
  4. Uznesením výboru MsO SRZ Martin č.9/2004 bola stanovená dolná hranica veku dôchodcov na 60. rokov. Dolnú hranicu musí člen dosiahnuť k 31.12. príslušného roku.

 Bx