Obežník 

o platení členských príspevkov a vybraných druhov povolení na rybolov v roku 2024 

Obežník - Tu na stiahnutie

Spôsob platby za členské známky a povolení na rybolov:

 • V hotovosti v predajni Rybárskych potrieb Vrútky, Lovíme.sk, KEVIN v Martine
 • Bankovým prevodom
 • Priamym vkladom na účet v Slovenskej sporiteľní,
 • Prostredníctvom Slovenskej pošty

Číslo účtu.: IBAN: SK 95 0900 0000 0000 61324797

 Poznámka:

 • V správe pre príjemcu uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia a rozpis za čo platíte v skratkách podľa kódu uvedenom v tomto obežníku (ČL-D, KM a pod.) a rozpis platby zašlite na e-mail: . Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958).Po poukázaní a pripísaní hotovosti na náš účet Vám bude vystavené povolenie.
 • Zúčtovanie platieb bude vykonávané 2 x v mesiaci, k 15-temu a ku koncu mesiaca.
 • Povolenky budú pripravené k prevzatiu najskôr o 10 dní od dátumu zúčtovania v predajni RP:

                            KEVIN, Štúrovo námestie 112, 036 01 Martin

                            Rybárske potreby Vrútky, 1. Čsl. Brigády 2343, 038 61 Vrútky

                           Predajňa LOVIME.sk v priemyselnej zóne Martin – Sučany

Zoznam správne zúčtovaných platieb bude zverejňovaný na stránke srzmt.sk v časti On-line objednávka s určením miesta prevzatia.

Predaj povolení na rybolov končí 30. 06. 2024

 1. Záznamy o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2023 je člen povinný odovzdať do 15. januára 2024. Tento záznam môže člen zaslať poštou na adresu MsO SRZ Martin, Hrdinov SNP 1739/42, 036 01 Martin, alebo odovzdať v predajniach rybárskych potrieb (avšak len do 15.1.2024) v predajni:

 

KEVIN, Štúrovo námestie 112, 036 01 Martin.

Rybárske potreby Vrútky, 1. Čsl. Brigády 2343, 038 61 Vrútky.

Predajňa LOVIME.sk v priemyselnej zóne Martin – Sučany.

 !!!!! záznamy o úlovkoch nedávajte do poštovej schránky na RH Stráne !!!!!

 •  V zmysle Stanov SRZ a uznesenia z Mestskej konferencie MsO SRZ v Martine č. A1-8/2007 časť II. bod 13, je každý člen (okrem detí, mládeže, žien, dôchodcov, ZŤP a ZŤP-S) povinný odpracovať brigádu v počte 8 hodín a to najneskôr do 31. októbra kalendárneho roku. Za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu zaplatí člen poplatok do investičného fondu.
 • V zmysle Stanov SRZ je každý člen povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca bežného roku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti členstvo vo zväze zaniká.
 • Člen má možnosť za neodpracované hodiny si vopred zaplatiť finančnú čiastku vo výške 60 € za 8 neodpracovaných povinných brigádnických hodín. Uvedenú čiastku člen zaplatí spolu s platením členského príspevku t.j. do 31.3. bežného roku. Zaplatením bude zaevidovaný medzi členov, ktorí majú už odpracovanú povinnú brigádu pre bežný rok.
 • Odpracovanie brigádnických hodín je možné kompenzovať (nahradiť) odovzdaním obilnín (pšenice, kukurice, repky) v množstve 300 kg, alebo poukázaním 2 % dane. Člen osobne odovzdá vyplnené tlačivo na Daňovom úrade do 30. 04. 2024 a kópiu dokladu o poukázaní 2% dane potvrdenú Daňovým úradom doručí (poštou, mailom) k výboru MsO SRZ Martin najneskoršie do 31.10.2024. Hodnota 2 % dane musí byť však vo výške hodnoty za 8 hodín neodpracovaných brigád - minimálne 60 €. Tlačivo je zverejnené na stránke srzmt.sk v časti poukázanie 2%.
 • Člen, ktorý napriek tomu, že mal možnosť za brigádu uhradiť finančnú čiastku a možnosť odpracovať brigádu na akciách ObO a MsO si brigádu v termíne do 31.10. bežného roku neodpracoval, týmto hrubo porušil svoju členskú povinnosť a je povinný prispieť do investičného fondu finančnou čiastkou vo výške 12,50 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 100 € za 8 neodpracovaných povinných hodín. Uvedenú čiastku je povinný zaplatiť do 31. 3. budúceho roku spolu s členským príspevkom.
 • Uznesením výboru MsO SRZ Martin č.9/2004 bola stanovená dolná hranica veku dôchodcov na 60. rokov. Dolnú hranicu musí člen dosiahnuť k 31.12. príslušného roku.