Metodické pokyny k členským schôdzam 2024

Správa mandátovej komisie - na stiahnutie

Zápisnica pre tajné hlasovanie - na stiahnutie

Zápisnica pre voľbu aklamáciou - na stiahnutie

Uznesenie z členskej schôdze - vzor

Zpisnica z členskej schôdze - vzor

Správa z členskej schôdze - vzor

Termínový kalendár konania členských schôdzí obvodných organizácií 

Zápisnice ObO Dátum  Čas  Miesto  Delegáti z výboru MsO 
  ObO-1 Martin  10.02.2024 9:00 DK Martin - Záturčie  členovia predsedníctva 
Zápisnica z ČS ObO 1 Martin 05.02.2022
  ObO-2 Vrútky  24.02.2024 9:00 Katolícky dom Vrútky   členovia predsedníctva 
 Zápisnica z ČS ObO 2 Vrútky 12. 02. 2022
  ObO-3 Príbovce  09.03.2024 9:00 KD Príbovce   členovia predsedníctva 
Zápisnica z ČS ObO 3 Príbovce 19. 02. 2022
  ObO-4 Turany  16.03.2024 9:00 Kultúrne stredisko Turany   členovia predsedníctva 
 Zápisnica z ČS ObO 4 Turany 26. 02. 2022
  ObO-5 Sučany 

23.03.2023

24.03.2024

nedeľa

9:00

Stará Tehelňa

Robotnícky dom 

 členovia predsedníctva 
  Zápisnica z ČS ObO 5 Sučany z 05. 03. 2022
Mestská konferencia   06.04.2024 9:00 DK Martin - Záturčie  

  

Program členskej schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie rokovacieho poriadku
 3. Voľba pracovného predsedníctva a komisií (mandátovej a návrhovej)
 4. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcej ČS
 5. Správa o činnosti výboru Obvodnej organizácie za rok 2023
 6. Správa o hospodárení ObO za rok 2023
 7. Návrh rozpočtu ObO na rok 2024
 8. Plán hlavných úloh Obvodnej organizácie na rok 2024
 9. Rôzne:
  1. Zarybnenie v roku 2023
  2. Zarybnenie z fondu Rady SRZ v roku 2023
  3. Úlovky členov v roku 2023
  4. Plán zarybnenie na rok 2024
 10. Diskusia
 11. Voľba 12 (dvanásť) delegátov a 3 (troch) náhradníkov na Mestskú konferenciu
 12. Prijatie uznesenia
 13. Záver