2% z daní

Tlačivo 2% Tu na stiahnutie

Pozor !!!

Nová adresa Ul. Hrdinov SNP 1739/42

Stráne 53 - neplatí !!! 

Vyhlásenie – online https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

IČO: 36 14 35 45

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Slovenský rybársky zväz - mastaká organizácia Martin

Sídlo: Ul. Hrdinov SNP 1739/42

PSČ. 036 01

Obec: Martin

Spôsob odovzdávania tlačív:

Člen osobne odovzdá vyplnené tlačivo na Daňovom úrade Martin do 29. apríla 2022 a kópiu dokladu o poukázaní 2% dane doručí (poštou, mailom) k výboru MsO SRZ Martin najneskoršie do konca októbra príslušného roku.

Výbor MsO SRZ Martin si Vás dovoľuje informovať o registrácii MsO SRZ Martin na odvod 2% dani zo mzdy. Podľa platnej legislatívy je možné poukázať na rozvoj a podporu rôznych aktivít 2% z dane zo mzdy. Z toho dôvodu aj naša organizácia využila túto možnosť a splnila registračnú povinnosť pre získanie týchto prostriedkov.

Týmto chceme požiadať našich členov aj nečlenov a podnikateľské subjekty o poukázanie tohto príspevku pre našu organizáciu.

K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý Vám poskytneme už pred vyplnený. Takto poukázané 2% sú odrátané z Vami už zaplatenej dane z príjmu a neovplyvnia výšku Vášho príjmu. Získané prostriedky budú použité na ochranu a tvorbu životného prostredia a podporu vzdelávania. V prípade nejasností s poukázaním tohto príspevku sa obráťte na výbor MsO kde Vám radi poskytneme všetky potrebné informácie.

Poukázaním 2% dane pre MsO SRZ Martin v hodnote viac ako 40€ bude členovi započítaná brigáda za príslušný rok.