Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Martin,

Stráne 53, 036 01 Martin

Obežník

o platení členských príspevkov a vybraných druhov povolení
na rybolov v roku 2020 

 

Vážení členovia MsO SRZ Martin,

            v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, výbor organizácie  

r u š í  

výdaje povolení (hotovostná platba) v mesiaci marec, apríl a máj 2020.

Zároveň:

v y z ý v a m e

členov aby platby realizovali prostredníctvom Slovenskej sporiteľni alebo Slovenskej pošty v prospech účtu organizácie:

IBAN:
SK 95 0900 0000 0000 61324797
.

Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958)

Tu na stiahnutie                                                                                      Výbor MsO SRZ Martin

A)Kaprové vody

Kód Druh povolenia Cena
KZ Kaprové zväzové 40 €
-          člen si toto povolenie môže zakúpiť až po zakúpení kaprového miestneho povolenia, nie skôr. Iná kombinácia nie je možná!
KZ-D

Kaprové zväzové pre deti (6 – 14 rokov)

-          dieťa si toto povolenie môže zakúpiť až po zakúpení kaprového miestneho povolenia pre deti, nie skôr. Iná kombinácia nie je možná!

10 €
KM Kaprové miestne 40 €
KM-X Kaprové miestne pre dôchodcov, ženy, hospodárov, brigádnických, športových referentov, študentov denného štúdia a  členov výboru obvodných organizácií 35 €
KM-Ml Kaprové miestne pre mládež (15 – 17 rokov) 25 €
KM-RS Kaprové miestne pre rybársku stráž - zľava do 100%
-          pri zľave 100% 2 €
KM-ZŤP Kaprové miestne pre občanov ZŤP, ZŤP-S 30 €
KM-D Kaprové miestne pre deti (6 – 14 rokov) 10 €
KM-B Kaprové miestne pre deti do 6 rokov bezplatne

B)Pstruhové vody

Kód Druh povolenia Cena
PM Pstruhové miestne 30 €
PM-Zľ Pstruhové miestne so zľavou (nahrádza dodatkové povolenie) 20 €
PM-D Pstruhové miestne pre deti (6 - 14 rokov) 15 €

C)Lipňové vody

Kód Druh povolenia Cena
LZ Lipňové zväzové 40 €
-          člen si toto povolenie môže zakúpiť až po zakúpení lipňového miestneho povolenia, nie skôr. Iná kombinácia nie je možná!
LM Lipňové miestne 30 €
LM-D Lipňové miestne pre deti (6 – 14 rokov) 17 €
LM-X Lipňové zväzové pre deti (6 – 14 rokov) 10 €

D)Hosťovacie povolenia

Kód Druh povolenia Cena
H-KMD Kaprové vody miestne (MsO SRZ Martin) denné 10 €
H-KMT
H-PSM Pstruhové vody miestne (MsO SRZ Martin) denné 10 €
H-LM Lipňové vody miestne (MsO SRZ Martin) denné 10 €

E)Povolenie pre nečlenov SRZ

Kód Druh povolenia Cena
N-LMD Lipňové vody miestne (MsO SRZ Martin) denné 20 €
N-PMD Pstruhové vody miestne (MsO SRZ Martin) Denné 20 €

F)Ostatné platby

Kód Názov Cena
ČL-D Členská známka – dospelí (z toho účelovo viazaný finančný príspevok 10 € na investičné akcie) 35 €
ČL-M Členská známka - mládež 17 €
Z Zápisné nového člena 40 € + školné 60 € 100 €
OBN-S splnené Zápisné pri obnovení členstva u členov, ktorí majú splnenú brigádnickú povinnosť za rok 2019 40 €
OBN-N nesplnené Zápisné pri obnovení členstva u členov, ktorí nemajú odpracovanú brigádu   za rok 2019 (40 € obnova členstva + 40 € za 8 hodín brigád). 80 €
OBN-N nesplnené Zápisne člena pri obnovení členstva, ktoré mu zaniklo viac ako pred jedným rokom resp. člen nepožiadal o jeho prerušenie do 31. marca kalendárneho roku a to podaním písomnej žiadosti. 80 €
Leg. Členská legitimácia (dospelí, mládež) 1 €
Zákon Zákon č. 216/2018 1 €
Mapa Mapa revírov MsO SRZ Martin 1 €
Stan. Stanovy SRZ (aktualizovaná verzia po Mimoriadnom sneme SRZ) 2 €
Dup. Poplatok za vydanie duplikátov miestneho povolenia 2 €
zväzového povolenia 35 €
členského - dospelí 6 €
členského - mládež 6 €
K Stolový kalendár 2 €
B Neodpracovaná brigáda v termíne do 31. 10. 2019 - viď bod 7 80 €

G)Príklad platby:

-          Dospelí členovia                        ČL-D    35 € + KM 40 € + KZ 40 €    = 115 €

-          Mládež (15-17 rokov)                ČL-M   17 € + KM-ML 25 € + KZ 40 € = 82 €

H)Všeobecné ustanovenia

1. Platenie za povolenie na rybolov a vydávanie povolení sa uskutoční na základe stanoveného harmonogramu. Miesto a termíny výdaja sú zverejnené v informačných skrinkách obvodných organizácií, na internetovej stránke www.srzmt.sk a v tomto obežníku.

2. Spôsob platby za členské známky a povolení na rybolov

a)   V hotovosti na výdajných miestach podľa stanoveného harmonogramu v tomto obežníku.

b)  Bankovým prevodom v termíne od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020 na účet, číslo účtu.: IBAN: SK 95 0900 0000 0000 61324797. Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958). Do poznámky „Správa pre príjemcu“ uveďte meno, priezvisko a rozpis za čo platíte v skratkách podľa kódu uvedenom v tomto obežníku (ČL-D, P, KM) a rozpis platby zašlite na e-mail: . Po poukázaní a pripísaní hotovosti na náš účet Vám bude vystavené povolenie. Zúčtovanie platieb je vykonávané vždy k 15-temu a ku koncu mesiaca. Po tomto termíne si prevezmete doklady v predajni rybárskych potrieb KEVIN, Štúrovo námestie 112, Martin v otváracích hodinách.

 3.  Záznamy o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2019 je člen povinný odovzdať do 15. januára 2020. Tento záznam môže člen odovzdať pri výdaji povolení (avšak len do 15.1.2020), zaslať poštou alebo osobne doručiť (vložiť do poštovej schránky) na adrese SRZ MsO Martin, Stráne 53, P.O.BOX.: 167, 036 01 Martin alebo v predajniach rybárskych potrieb.

4. V zmysle Stanov SRZ, Organizačného poriadku MsO SRZ Martin č. B1-15/2008 a uznesenia z Mestskej konferencie MsO SRZ v Martine č. A1-8/2007 časť II. bod 13, je každý člen (okrem detí, mládeže, žien, dôchodcov, ZŤP a ZŤP-S) povinný odpracovať brigádu v počte 8 hodín a to najneskôr do 31. októbra kalendárneho roku. Za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu zaplatí člen poplatok do investičného.

5.  V zmysle stanov SRZ je každý člen povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca bežného roku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti členstvo vo zväze zaniká. Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním žiadosti a zaplatením zápisného pre obnovenie členstva podľa ustanovení uvedených v bode F) tohto obežníka.

6.  Člen má možnosť za neodpracované hodiny si vopred zaplatiť finančnú čiastku a to vo výške 5 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 40 € za 8 neodpracovaných povinných brigádnických hodín. Uvedenú čiastku člen zaplatí spolu s platením členského príspevku t.j. do 31.3. bežného roku. Zaplatením bude zaevidovaný medzi členov, ktorí majú už odpracovanú povinnú brigádu pre bežný rok.

7.  Člen, ktorý napriek tomu, že mal možnosť za brigádu uhradiť finančnú čiastku a možnosť odpracovať brigádu na akciách ObO a MsO si brigádu v termíne do 31.10. bežného roku neodpracoval, týmto hrubo porušil svoju členskú povinnosť a je povinný prispieť do investičného fondu finančnou čiastkou vo výške 10 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 80 € za 8 neodpracovaných povinných hodín. Uvedenú čiastku je povinný zaplatiť do 31.3. budúceho roku spolu s členským príspevkom. Pri neuhradení členského príspevku spolu s príspevkom za neodpracované hodiny sa bude postupovať podľa „Organizačného poriadku § 4, odst. 5 a 6“.

8. Odpracovanie brigádnických hodín je možné kompenzovať (nahradiť) odovzdaním obilnín (pšenice, kukurice, repky) v množstve 300 kg, alebo poukázaním 2 % dane - osobne členom odovzdané tlačivo na Daňovom úrade Martin. Kópiu dokladu o poukázaní 2 % dane člen doručí k výboru MsO SRZ Martin do 30.10. príslušného roku. Hodnota 2 % dane musí byť však vo výške hodnoty za 8 hodín neodpracovaných brigád - minimálne 40 €. Tlačivo je zverejnené na stránke www.srzmt.sk

  9.  Uznesením výboru MsO SRZ Martin č.9/2004 bola stanovená dolná hranica veku dôchodcov na 60. rokov. Dolnú hranicu musí člen dosiahnuť k 31.12. príslušného roku.

h) Harmonogram výdaja povolení na rybolov – na výdajných miestach

Výdajné miesto December Január Február Marec Apríl Máj
2019 2020 2020 2020 2020 2020

MARTIN

Súkromná škola

Tomáša ZANOVITA,

Ul. Východná č. 18

Martin

14.

(sobota)

09 -12,00

25.

(sobota)

09 -12,00

26.

(streda)

16,30 -17,30

zrušené

zrušené

zrušené

30.

(pondelok)

14 -17,00

TURANY

Futbalový štadión

11.

(sobota)

09 -12,00

Sučany

Stará Tehelňa

15.

(sobota)

09 -12,00

Príbovce

Kultúrny dom

zrušené

RH Stráne

Ul. Hrdinov SNP 53 Martin -Stráne

zrušené

zrušené zrušené

i) Termínový kalendár konania ČS obvodných organizácií MsO SRZ Martin

Organizácia Dátum Čas Miesto Organizácia Dátum Čas Miesto

ObO-1

Stred

22. 02. 2020 09,00 ZŠ Hurbanova ObO-6 Turany 15. 02. 2020 09,00 KC Turany

ObO-2

Sever - Košúty

08. 02. 2012 09,00 LF Martin (Aula) ObO-7 Priekopa 15. 02. 2020 09,00 KS Priekopa

ObO-3

Ľadoveň

07. 02. 2020 17,00

SOU

Jahodníky

ObO-8 Vrútky I. 15. 02. 2020 09,00

Katolícky dom

Vrútky

ObO-4

Podháj - Záturčie

01. 02. 2020 09,00 SOU Strojárske ObO-9 Príbovce 22. 02. 2020 09,00 KD Príbovce

ObO-5

Sučany

22. 02. 2020 09,00 Stará Tehelňa ObO-10 Vrútky II. 22. 02. 2020 09,00 V budove pošty Priekopa

j) Terminovaný kalendár akcií

Akcia Dátum Čas Miesto
Školenie nových členov Bude spresnené Bude spresnené RH Stráne - zrušené
Skúšky nových členov Bude spresnené Bude spresnené
Konferencia MsO SRZ 14. 07. 2020 16,00 LFJU Martin
Preteky detí „Ďanovský kapor“ 01. 05. 2020 08,00-11,00 Rybník Ďanová - zrušené
Preteky členov obvodných organizácií 08. -10. 05. 2020 08,00-11,00 Revíri MsO SRZ MT - zuršené
Preteky POLICE CARP RACE 23. 09. - 27. 09. 2020
Podľa zákona Lipovec „veľké jazero"
Preteky členov – rybárov OR PZ Martin 16. 05. 2020 08,00-11,00 Rybník Ďanová zrušené
Preteky LCC LIPOVEC 21. -25. 05. 2020 Podľa zákona Lipovec „CHAP“zrušené
Preteky detí MDD 30. 05. 2020 08,00-11,00 Štrkovisko Explózia zrušené
Turiansky pstruh 29. – 30. 08. 2020 08,00-11,00 Studenec - Pôtovo
Memoriál „Samuela Ivašku“ 27. 06. 2020 08,00-11,00 Bude spresnené - zrušené
Preteky členov - Vrútocký pstruh 29. -30. 08. 2020 08,00-11,00 Bude spresnené
Preteky členov - Športový deň 29. 08. 2020 08,00-11,00 Štrkovisko Sučany
Preteky LCC LIPOVEC 01. -06. 09. 2020 Podľa zákona Lipovec „CHAP“
Spomienkové preteky na Petra Facunu 12. 09. 2020 08,00-11,00 Rybník Ďanová

k) Zľava pre študentov vysokých škôl

Študenti denného štúdia vysokých škôl organizovaní v SRZ vo veku do 25 rokov sa pri uplatnení zľavy na kaprové miestne povolenie preukážu dokladom o štúdiu (Indexom).

l) Spoločné brigády na RH Stráne a RH Hruškov mlyn v čase od 08:00h do 12:00h

max. počet brigádnikov 10 osôb na brigádu je potrebné sa nahlásiť správcovi RH.

07. 03. 2020      21. 03. 2020      18. 04. 2020      25. 04. 2020     - zrušené

 19. 09. 2020      10. 10. 2020      24. 10. 2020

Začiatok každej brigády o 08:00h. Na brigádach sa môžu zúčastniť všetci členovia MsO SRZ Martin.
So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv. Brigády sú zamerané na očistu hospodárskych stredísk organizácie.

m) Spoločné brigády v rámci obvodných organizácie v čase od 08:00h do 12:00h

max. počet brigádnikov 20 osôb

21. 03. 2020      28. 03. 2020      18. 04. 2020      25. 04. 2020      30. 05. 2020     - zrušené

 10. 10. 2020

Začiatok každej brigády o 08:00h. Na brigádach sa môžu zúčastniť len členovia príslušnej obvodnej organizácie MsO SRZ Martin. So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv resp. náradie podľa upresnenia výboru obvodnej organizácie. Brigády sú zamerané na očistu rybárskych revírov organizácie. Plán brigádnickej činnosti každej ObO bude zverejnený na webovej stránke www.srzmt.sk v časti brigádnická činnosť.

n) Spoločné brigády na Štrkovisku Lipovec v čase od 08:00h do 10:00h – organizujú:

ObO 1 a ObO 2             20. 06. 2020       - zrušené          

ObO 3 a ObO 4              18. 07. 2020     

ObO 7 a ObO 10            22. 08. 2020                 

ObO 8                           10. 10. 2020

Začiatok každej brigády o 08:00h. Na brigádach sa môžu zúčastniť všetci členovia MsO SRZ Martin.
So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv a vrecia na odpad. Brigády sú zamerané na zber komunálneho odpadu. Garantom za organizáciu brigády je príslušná ObO.

o) Vojenský výcvik na vodnom cvičisku ONTÁRIO – v termíne 20. 04. -12. 06. 2020 zrušené od pondelka do piatku v čase 08:00 -15:00h vo vyhradenom priestore.

p) Predaj miestnych hosťovacích povolení v predajniach rybárskych potrieb v otváracích hodinách:

  • KEVIN, Štúrovo námestie 112, 036 01 Martin.
  • Rybárske potreby Vrútky, 1. Čsl. Brigády 2343, 038 61 Vrútky.
  • Predajňa LOVIME.sk v priemyselnej zóne Martin – Sučany  

Predaj miestnych povolení na rybolov (do ich vypredania) v mesiacoch Jún – August je zabezpečený na t.č. 0905 789 158. Na telefóne číslo NEVOLAJTE!!!!  ale   odošlite SMS a budete spätne kontaktovaní.