Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Martin,

Stráne 53, 036 01 Martin

Obežník

o platení členských príspevkov a vybraných druhov povolení
na rybolov v roku 2021 

 

Hotovostný výdaja povolení na rybolov len na RH stránE

30. 01.  2021    zrušený

                                     

A)Kaprové vody

Kód Druh povolenia Cena
KZ Kaprové zväzové 40 €
-          člen si toto povolenie môže zakúpiť až po zakúpení kaprového miestneho povolenia, nie skôr. Iná kombinácia nie je možná!
KZ-D

Kaprové zväzové pre deti (6 – 14 rokov)

-          dieťa si toto povolenie môže zakúpiť až po zakúpení kaprového miestneho povolenia pre deti, nie skôr. Iná kombinácia nie je možná!

10 €
KM Kaprové miestne 46 €
KM-X Kaprové miestne pre dôchodcov, ženy, hospodárov, brigádnických, športových referentov, študentov denného štúdia a  členov výboru obvodných organizácií 40 €
KM-Ml Kaprové miestne pre mládež (15 – 17 rokov) a študentov do 25 rokov 25 €
KM-RS Kaprové miestne pre rybársku stráž - zľava do 100%
-          pri zľave 100% 2 €
KM-ZŤP Kaprové miestne pre občanov ZŤP, ZŤP-S 40 €
KM-D Kaprové miestne pre deti (6 – 14 rokov) 10 €
KM-B Kaprové miestne pre deti do 6 rokov bezplatne


B)
Pstruhové vody

Kód Druh povolenia Cena
PM Pstruhové miestne 30 €
PM-D Pstruhové miestne pre deti (6 - 14 rokov) 15 €


C)
Lipňové vody

Kód Druh povolenia Cena
LZ Lipňové zväzové 40 €
-          člen si toto povolenie môže zakúpiť až po zakúpení lipňového miestneho povolenia, nie skôr. Iná kombinácia nie je možná!
LM Lipňové miestne 30 €
LM-D Lipňové miestne pre deti (6 – 14 rokov) 17 €


D)
Hosťovacie povolenia

Kód Druh povolenia Cena
H-KMD Kaprové vody miestne (MsO SRZ Martin) denné 10 €
H-KMT týždenné 40 €
H-PSM Pstruhové vody miestne (MsO SRZ Martin) denné 10 €
H-LM Lipňové vody miestne (MsO SRZ Martin) denné 10 €


E)
Povolenie pre nečlenov SRZ

Kód Druh povolenia Cena
N-KMD Kaprové vody miestne (MsO SRZ Martin) denné 20 €
N-LMD Lipňové vody miestne (MsO SRZ Martin) denné 20 €
N-PMD Pstruhové vody miestne (MsO SRZ Martin) Denné 20 €


F)
Ostatné platby

Kód Názov Cena
ČL-D Členská známka – dospelí (z toho účelovo viazaný finančný príspevok 10 € na investičné akcie) 35 €
ČL-M Členská známka - mládež 17 €
ČL-deti Členská známka – deti 1 €
ZNČ Zápisné nového člena 100 €
OBN-Č Zápisné pri obnovení členstva 100 €
PP-B Predplatená brigáda 40 €
NO-B Neodpracovaná brigáda 80 €
Leg. Členská legitimácia (dospelí, mládež) 2 €
Zákon Zákon č. 216/2018 2 €
Mapa Mapa revírov MsO SRZ Martin 2 €
Stan. Stanovy SRZ (aktualizovaná verzia po Mimoriadnom sneme SRZ) 2 €
Dup. Poplatok za vydanie duplikátov miestneho povolenia 2 €
zväzového povolenia 38 €
členského - dospelí 6 €
členského - mládež 6 €
členského – deti 1 €


G)
Príklad platby:

-          Dospelí členovia                        ČL-D    35 € + KM 46 € + KZ 40 €           = 121 €

-          Mládež (15-17 rokov)                ČL-M   17 € + KM-ML 25 € + KZ 40 €    =   82 €

-          Deti (6 – 14 rokov)                    ČL-deti   1 €+ KD 10 € + KZ-D 10           =   21 €

H)Všeobecné ustanovenia

1.Platenie za povolenie na rybolov a vydávanie povolení sa uskutoční na základe stanoveného harmonogramu. Miesto a termíny výdaja sú zverejnené v informačných skrinkách obvodných organizácií, na internetovej stránke www.srzmt.sk a v tomto obežníku.

2.Spôsob platby za členské známky a povolení na rybolov

a)  V hotovosti na výdajných miestach podľa stanoveného harmonogramu v tomto obežníku - Len na RH Stráne

b)   Bankovým prevodom na účet, číslo účtu.: IBAN: SK 95 0900 0000 0000 61324797

c)   Priamym vkladom na účet v Slovenskej sporiteľní, číslo účtu.: IBAN: SK 95 0900 0000 0000 61324797 

d)   Prostredníctvom Slovenskej pošty na účet, číslo účtu.: IBAN: SK 95 0900 0000 0000 61324797

 

Povolenky si vyzdvihnete v predajni Rybárskych potrieb podľa rozpisu

https://www.srzmt.sk/index.php/objednavka 

Poznámka:

1)Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958). Do poznámky „Správa pre príjemcu“ uveďte meno, priezvisko a rozpis za čo platíte v skratkách podľa kódu uvedenom v tomto obežníku (ČL-D, KM a pod.) a rozpis platby zašlite na e-mail: . Po poukázaní a pripísaní hotovosti na náš účet Vám bude vystavené povolenie.

V prípade vyhlásených vládnych opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19

platby za povolenky môžete realizovať

jedine bezhotovostným stykom.

2)Zúčtovanie platieb bude vykonávané 2 x v mesiaci, k 15-temu a ku koncu mesiaca. Povolenky budú pripravené k prevzatiu najskôr o 10 dní od dátumu zúčtovania na určenom mieste.

3)Zoznam správne zúčtovaných platieb bude zverejňovaný na stránke www.srzmt.sk v často On-line objednávka s určením miesta prevzatia.

Záznamy o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2020 je člen povinný odovzdať do 15. januára 2021. Tento záznam môže člen odovzdať pri výdaji povolení (avšak len do 15.1.2021), zaslať poštou na adresu MsO SRZ Martin, P.O.BOX.: 167, 036 01 Martin

alebo v predajniach rybárskych potrieb.

KEVIN, Štúrovo námestie 112, 036 01 Martin.

https://www.srzmt.sk/index.php/objednavka

Rybárske potreby Vrútky, 1. Čsl. Brigády 2343, 038 61 Vrútky

https://www.srzmt.sk/index.php/objednavka

Predajňa LOVIME.sk v priemyselnej zóne Martin – Sučany

https://www.srzmt.sk/index.php/objednavka

4.V zmysle Stanov SRZ, Organizačného poriadku MsO SRZ Martin č. B1-15/2008 a uznesenia z Mestskej konferencie MsO SRZ v Martine č. A1-8/2007 časť II. bod 13, je každý člen (okrem detí, mládeže, žien, dôchodcov, ZŤP a ZŤP-S) povinný odpracovať brigádu v počte 8 hodín a to najneskôr do 31. októbra kalendárneho roku. Za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu zaplatí člen poplatok do investičného fondu.

5.V zmysle stanov SRZ je každý člen povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca bežného roku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti členstvo vo zväze zaniká. Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním žiadosti a zaplatením zápisného pre obnovenie členstva podľa ustanovení uvedených v bode F) tohto obežníka.

6.Člen má možnosť za neodpracované hodiny si vopred zaplatiť finančnú čiastku a to vo výške 5 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 40 € za 8 neodpracovaných povinných brigádnických hodín. Uvedenú čiastku člen zaplatí spolu s platením členského príspevku t.j. do 31.3. bežného roku. Zaplatením bude zaevidovaný medzi členov, ktorí majú už odpracovanú povinnú brigádu pre bežný rok.

7.Člen, ktorý napriek tomu, že mal možnosť za brigádu uhradiť finančnú čiastku a možnosť odpracovať brigádu na akciách ObO a MsO si brigádu v termíne do 31.10. bežného roku neodpracoval, týmto hrubo porušil svoju členskú povinnosť a je povinný prispieť do investičného fondu finančnou čiastkou vo výške 10 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 80 € za 8 neodpracovaných povinných hodín. Uvedenú čiastku je povinný zaplatiť do 31.3. budúceho roku spolu s členským príspevkom. Pri neuhradení členského príspevku spolu s príspevkom za neodpracované hodiny sa bude postupovať podľa „Organizačného poriadku § 4, odst. 5 a 6“.

8.Odpracovanie brigádnických hodín je možné kompenzovať (nahradiť) odovzdaním obilnín (pšenice, kukurice, repky) v množstve 300 kg, alebo poukázaním 2 % dane - osobne členom odovzdané tlačivo na Daňovom úrade Martin. Kópiu dokladu o poukázaní 2 % dane člen doručí k výboru MsO SRZ Martin do 30.10. príslušného roku. Hodnota 2 % dane musí byť však vo výške hodnoty za 8 hodín neodpracovaných brigád - minimálne 40 €. Tlačivo je zverejnené na stránke www.srzmt.sk

9.Uznesením výboru MsO SRZ Martin č.9/2004 bola stanovená dolná hranica veku dôchodcov
na 60. rokov. Dolnú hranicu musí člen dosiahnuť k 31.12. príslušného roku.

I)Harmonogram výdaja povolení na rybolov len na RH stráne

Výdajné miesto December Január Február Marec Apríl Máj
2020 2021 2021 2021 2021 2021

RH Stráne

Ul. Hrdinov SNP 53 Martin -Stráne

zrušené

zrušené

16.

(sobota)

09 -12:00

 13.

(sobota)

09 -12:00

13.

(sobota)

09 -12:00

14.

(streda)

14 -17:00

12.

(streda)

14 -17:00


zrušené

 

zrušené

30.

(sobota)

09 -12:00

24.

(streda)

14 -17:00

20.

(sobota)

09 -12:00

24.

(sobota)

09 -12:00

26.

(streda)

14 -17:00

31.

(streda)

14 -17:00

                 

Dôležité:

v jednom výdajnom termíne max. 50 osôb!

- jedna osoba vrátane seba bude môcť prevziať max. štyri povolenia,

- na RH Stráne bude vyznačená trasa od brány po schodisko" dodržujte odstup 2m", tuto činnosť bude usmerňovať jeden člen výboru (môžu sa prihlásiť a dobrovoľníci, bude im zapísaná brigáda),

- každý čo príde pre povolenku dostane do ruky číslo od usporiadateľa, max. bude 50 čísel, tento počet sa nesmie prekročiť,

- v zasadačke na poschodí budú štyria členovia komisie pre výdaj + dvaja čo si povolenku budú kupovať. V miestnosti bude v jednom okamihu najviac šesť osôb.

Zákaz vstupu bez rúška!

- používajte rúško alebo inú vhodnú náhradu!

- používajte ochranné rukavice!

- dodržujte hygienu a dezinfekciu!


J)
Termínový kalendár konania ČS obvodných organizácií MsO SRZ Martin

Organizácia Dátum Čas Miesto Organizácia Dátum Čas Miesto

ObO-1

Stred

20. 02. 2021 09:00 ZŠ Hurbanova ObO-6 Turany 27. 02. 2021 09:00 KC Turany

ObO-2

Sever - Košúty

13. 02. 2021 09:00 LF Martin (Aula) ObO-7 Priekopa 27. 02. 2021 09:00 KS Priekopa

ObO-3

Ľadoveň

zrušené

05. 02. 2021

17:00

SOU

Jahodníky

ObO-8 Vrútky I. 27. 02. 2021 09:00

Katolícky dom

Vrútky

ObO-4

Podháj - Záturčie

zrušené

06. 02. 2021

09:00 SOU Strojárske ObO-9 Príbovce 20. 02. 2021 09:00 KD Príbovce

ObO-5

Sučany

20. 02. 2021 09:00 Stará Tehelňa ObO-10 Vrútky II. 20. 02. 2021 09:00 V budove pošty Priekopa


K)
Terminovaný kalendár akcií

Akcia Dátum Čas Miesto
Školenie nových členov 06. 03. 2021 09:00 RH Stráne
Skúšky nových členov 13. 03. 2021 13:00
Konferencia MsO SRZ 27. 03. 2021 09,00 Bude spresnené
Method Feeder Cup 17. 04. 2021 Podľa zákona Lipovec „CHAP“
Preteky detí „Ďanovský kapor“ 01. 05. 2021 08:00-11:00 Rybník Ďanová
Preteky členov obvodných organizácií 08. -09. 05. 2021 08:00-11:00 Revíri MsO SRZ MT
Preteky POLICE CARP RACE 12. -16. 05. 2021 Podľa zákona Lipovec „CHAP“
Preteky členov – rybárov OR PZ Martin 15. 05. 2021 08:00-11:00 Rybník Ďanová
Preteky detí MDD 05. 06. 2021 08:00-11:00 Štrkovisko Explózia
Turiansky pstruh 12. – 13. 06. 2021 08:00-11:00 Studenec - Pôtovo
Memoriál „Samuela Ivašku“ 26. 06. 2021 08:00-11:00 Bude spresnené
FAMILY CARP CUP ĎANOVÁ 02. -04.07.2021 Podľa zákona Rybník Ďanová
Preteky členov - Vrútocký pstruh 28. -29. 08. 2021 08:00-11:00 Bude spresnené
Preteky členov - Športový deň 28. 08. 2021 08:00-11:00 Štrkovisko Sučany
Spomienkové preteky na Petra Facunu 11. 09. 2021 08:00-11:00 Rybník Ďanová
Preteky LCC LIPOVEC Classic 14. -19. 09. 2021 Podľa zákona Lipovec „CHAP“


L)
Zľava pre študentov vysokých škôl:

Študenti denného štúdia vysokých škôl organizovaní v SRZ vo veku do 25 rokov sa pri uplatnení zľavy
na kaprové miestne povolenie preukážu dokladom o štúdiu (Indexom).

M)Plán brigádnickej činnosti bude spresnený na www.srzmt.sk v časti brigádnická činnosť.

N)Predaj miestnych hosťovacích povolení v predajniach rybárskych potrieb v otváracích hodinách:

  • KEVIN, Štúrovo námestie 112, 036 01 Martin.
  • Rybárske potreby Vrútky, 1. Čsl. Brigády 2343, 038 61 Vrútky.
  • Predajňa LOVIME.sk v priemyselnej zóne Martin – Sučany  

Predaj miestnych povolení na rybolov (do ich vypredania) v mesiacoch Jún – August je zabezpečený na t.č. 0905 789 158. Na telefóne číslo NEVOLAJTE!!!!  ale   odošlite SMS a budete spätne kontaktovaní.