Legislatíva

z 13. júna 2018 Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

OZNAM

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Martin v súlade s Volebným poriadkom základných organizácii SRZ č.p.: 2495/751/17-Sekr., účinným od 1. januára 2018, oznamuje svojím členom, že od 2. januára 2018 je možné podávať prihlášku za kandidáta do výboru Obvodnej organizácie podľa spádového zaradenia. Prihlášku resp. kandidátku je potrebné doručiť na predpísanom tlačive niektorému z členov súčasného výboru Obvodnej organizácie podľa spádového zaradenia do 17. januára 2018. 

Volebným poriadkom základných organizácii SRZ

Návrh kandidáta do orgánu obvodnej organizácie

Potvrdenie o prijatí návrh kandidáta

 

číslo názov dátum vydania typ
139/2002 Zákon o rybárstve 15/02/2012 zákon
185/2006 Vyhláška 185 17/03/2006 vyhláška

 Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve postupu SRZ - Rada Žilina

Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ,

na základe viacerých rôznych vyjadrení a doterajších informácií vo veci návrhu zákona o rybárstve prostredníctvom oficiálnych i neoficiálnych zdrojov si Vám opätovne dovoľujeme zaslať stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina (v prílohe mailu).

Máme za to, že doterajší postup Rady SRZ môžeme považovať za pozitívny a efektívny. V prvom rade nám všetkým ide o spoločný cieľ, a to je zachovanie všeľudového rybárstva a súčasného postavenia Slovenského rybárskeho zväzu. Je potrebné poukázať na našu prácu, ktorá je v záujme celej spoločnosti, v záujme občanov Slovenska. To však môžeme dosiahnuť len ak budeme jednotní na základe vzájomnej pomoci, spolupráce, porozumenia a tolerancie, čo môžeme dosiahnuť naozaj len spoločným úsilím všetkých ZO SRZ.

Preto si Vás zároveň dovoľujeme požiadať, aby ste všetky oficiálne vyjadrenia Rady SRZ vo veci návrhu zákona o rybárstve zdieľali, aby sa tak dostali do povedomia širšej rybárskej aj nerybárskej verejnosti, a aby sme tak zostali jednotní vo vnútri i navonok.

S pozdravom

Ing. Ľuboš Javor, tajomník SRZ