Všeobecný zákaz lovu rýb: 01. - 28. 04. 2019.

V súlade so Zákona o rybárstve 216/2018 Z. z., jeho vykonávacej vyhlášky podľa §18 ods. 9 u r č u j e OZ SRZ Martin „všeobecný zákaz lovu rýb“ v rozsahu 28 dní t. z. 01. - 28. 04. 2019 na revíroch organizácie:

Štrkovisko Bôr                       3-4070-1-1

Štrkovisko Lipovec 1             3-4150-1-1

Štrkovisko Sučany                 3-4220-1-1

Štrkovisko Turiansky most    3-4240-1-1                 

 

Školenie nových členov bude 13. 04. 2019 v zasadačke RH Stráne (Ul. Hrdinov SNP 53) so začiatkom o 09:00 hod.

Zápisné nového člena je vo výške 40 €, bližšie informácie o platbách nájdete v Obežníku o platbách na rok 2019. Zápisné bude vyberané v deň školenie.

Materiály k štúdiu Stanov SRZ, Zákon o rybárstve)  http://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy